Bel voor orienterend gesprek of intake

010 333 50 80

Bel voor oriënterend gesprek of intake 010 333 50 80

Algemene voorwaarden

Algemene gegevens

Voorwaarden met nummer:     AV-STS-12-2023

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • 1.1 Stichting Stooer: De zorgaanbieder van deze algemene voorwaarden die zorg- en dienstverlening biedt aan deelnemers met een beperking en die op grond van PGB uit jeugdwet, WMO of WLZ is toegelaten om zorg te leveren. Tevens biedt de zorgaanbieder zorg/diensten op basis van particuliere financiering door de deelnemer zelf. ;
 • 1.2 De zorgaanbieder: Stichting Stooer, zoals hierboven beschreven.;
 • 1.3 Deelnemer/zorgvrager: een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen.;
 • 1.4 Zorg- en dienstverleningsovereenkomst: het tussen stichting Stooer en de deelnemer gesloten overeenkomst, waarin nader wordt omschreven welke (zorg)diensten Stichting Stooer ten behoeve van de deelnemer zal verrichten.;
 • 1.5 Persoonsgebonden budget (PGB): het persoonsgebonden budget, zijnde een geldbedrag dat aan de deelnemer wordt toegekend en door de deelnemer wordt c.q. kan worden aangewend om zorg/ dagbesteding in te kopen bij derden, zoals Stichting Stooer.;
 • 1.6 Vertegenwoordiger: de partij die bevoegd is om op naam en voor rekening van de deelnemer het contract te sluiten en onder meer opdracht te geven tot het verlenen van zorg en dienstverlening, e.e.a. ten behoeve van de deelnemer. Vertegenwoordiger kunnen zijn: een verantwoordelijke (ouder of voogd), een gemachtigde.;
 • 1.7 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgesteld of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een deelnemer in aanmerking komt voor één of meer functioneel omschreven zorg aanvragen.
 • 1.8 Belangenbehartiger: de echtgenoot, de geregistreerd partner, de levensgezel, een ouder, een kind, een broer of zuster in het geval van een meerderjarige zorgvrager, zoals genoemd in artikel 7:465 lid 3 BW (de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Artikel 2: Algemeen

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst en op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en zorgaanbieder uit hoofde van de zorg- en dienstverlening.
 • 2.2 Alle door stichting Stooer uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijde worden herroepen.
 • 2.3 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
 • 2.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
 • 2.5 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan laat dat de rest van de bepalingen onverlet. Zorgaanbieder en deelnemer kunnen dan in overleg de nietige bepaling vervangen. 
 • 2.6 De zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen stichting Stooer enerzijds en de deelnemer anderzijds is te kwalificeren als een contract als bedoeld in art. 7:400 BW (overeenkomst van opdracht).
 • 2.7 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 • 2.8 In de zorg- en dienstverleningsovereenkomst moet worden aangegeven of de zorg voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten.
 • 2.9 De deelnemer verstrekt te allen tijde en op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn budget en/of de toekenningsbeschikking is toegekend, gewijzigd of ingetrokken. 
 • 2.10 Wanneer er bij de deelnemer onduidelijkheid bestaat over een bepaling uit de algemene voorwaarden dient de deelnemer bij voorkeur schriftelijk om duidelijkheid te vragen bij de zorgaanbieder. Indien dit niet binnen 10 dagen na verstrekking van de algemene voorwaarden gebeurt, gaat de zorgaanbieder ervan uit dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn voor de deelnemer en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • 2.11 De deelnemer dient duidelijk aan te geven vanuit welke financiering de zorg en/of dienst geleverd moet worden.
 • 2.12 Deze algemene -, bijzondere voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijn de voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Op de prijs- en productspecificatie staat aangegeven welke versie in werking. Wijzigingen die tussentijds worden gedaan zullen separaat worden medegedeeld.
 • 2.13 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomst.

Artikel 3: Zorg- en dienstverlening

 • 3.1 Stichting Stooer biedt de deelnemer zorg/begeleiding conform de afspraken gemaakt binnen de overeenkomst.
 • 3.2 Stichting Stooer biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorg- en dienstverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.
 • 3.3 Stichting Stooer voert geen voorbehouden handelingen uit.
 • 3.4 De deelnemer behandeld de medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en andere deelnemers met respect.
 • 3.5 De deelnemer is aanwezig op de afgesproken zorgmomenten.
 • 3.6 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4: Informatie

 • 4.1 Zorgaanbieder geeft aan deelnemer algemene informatie over de zorg- en dienstverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de deelnemer redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de deelnemer daarom vraagt.
 • 4.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van deelnemer. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg- en dienstverlening die deelnemer krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
 • 4.3 Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de deelnemer. Indien het belang van de deelnemer dit vereist geeft de zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer, diens schriftelijk gemachtigde of belangenbehartiger. Voordat zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere terzake deskundige hulpverlener.
 • 4.4 Als de deelnemer geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, behalve indien het belang dat de deelnemer daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
 • 4.5 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over, medezeggenschap, de klachtenregeling conform artikel 15, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.

Artikel 5: Uitvoering van de zorg

 • 5.1 Zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst tussen zorgaanbieder en deelnemer.
 • 5.2 Een overeenkomst tot het verlenen van zorg- en dienstverlening wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening. 
 • 5.3 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 6: Opzeggen van zorg- en dienstverleningsovereenkomst door de deelnemer

 • 6.1 Als de deelnemer en zorgaanbieder dit beide overeenkomen.
 • 6.2 De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd door beide partijen, met daarbij inachtneming van een opzegtermijn van één maand welke in gaat op de 1e van de nieuwe maand na de opzegdatum.
 • 6.3 Bij overlijden van de deelnemer

Artikel 7: Opzeggen van zorg- en dienstverleningsovereenkomst door de zorgaanbieder

 • 7.1 De zorgaanbieder mag de zorg- en dienstverleningsovereenkomst per brief en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand alleen opzeggen als:
  • deze de zorg welke is afgesproken niet meer kan of mag verlenen.

  • de deelnemer de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor de zorgaanbieder niet (meer) mogelijk is om goede zorg- en dienstverlening te verlenen.

  • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die de zorgaanbieder met de deelnemer heeft besproken.

 • 7.2De zorgaanbieder mag de zorg- en dienstverleningsovereenkomst per brief zonder inachtneming van een opzegtermijn alleen opschorten of opzeggen als:
  • De deelnemer de betalingsverplichtingen ook na schriftelijke herinneringen niet nakomt.

  • Het zorgkantoor of de gemeente de zorgaanbieder niet meer betaalt voor de zorg- en dienstverlening en de deelnemer zelf ook niet bereid is voor de zorg- en dienstverlening te betalen.

  • de deelnemer de verplichtingen uit de zorg- en dienstverleningsovereenkomst niet nakomt of zich zodanig gedraagt dat het voor de zorgaanbieder niet (meer) mogelijk is om goede zorg- en dienstverlening te verlenen.
  • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging die de zorgaanbieder met de deelnemer heeft besproken.

 Artikel 8: Dossiervoering

 • 8.1 Voor iedere deelnemer bij Stichting Stooer wordt een elektronisch dossier bijgehouden.
 • 8.2 Het dossier bevat de gegevens van de deelnemer, het ondersteuningsplan en hierin wordt een rapportage bijgehouden. De gegevens van de deelnemer worden verkregen bij aanmelding en/of tijdens de verdere uitvoer van de zorg/begeleiding. Iedere deelnemer ontvangt bij aanmelding een intake pakket.
 • 8.3 Bij wijziging van de gegevens van de deelnemer dienen deze spoedig, doch binnen 7 dagen te worden doorgegeven aan de zorgaanbieder.
 • 8.4 De afspraken over de uitwerking van de zorg wordt vastgesteld samen met de deelnemer en/of de vertegenwoordiger. Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld die elk jaar wordt geëvalueerd of, indien gewenst, vaker.
 • 8.5 De rapportage kan indien gewenst door de cliënt of diens vertegenwoordiger ten alle tijde worden ingezien.
 • 8.6 Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.
 • 8.7 Het dossier wordt bewaard conform het hiervoor vastgestelde bewaartermijn van 15 jaren, te rekenen vanaf de dag dat de zorg is stopgezet.
 • 8.8 De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de deelnemer, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de deelnemer als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

 

 Artikel 9: Ondersteuningsplan

 • 9.1 Het ondersteuningsplan maakt deel uit van het dossier.
 • 9.2 De zorgaanbieder stelt samen met de deelnemer een ondersteuningsplan op waarin de afspraken omtrent de zorgverlening worden vastgelegd.
 • 9.3 De deelnemer verklaard het ondersteuningsplan te zullen ondertekenen. Na ondertekening maakt het ondersteuningsplan deel uit van deze zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • 9.4 Het ondersteuningsplan wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld of, indien gewenst, vaker.

 Artikel 10: Tarieven en betaling

 • 10.1 De tarieven van de diverse zorgproducten en diensten worden vermeld op de prijs- en productspecificatie behorende bij de overeengekomen zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • 10.2 De betalingscondities worden eveneens vermeld op de prijs- en productspecificatie behorende bij de overeengekomen zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • 10.3 Bij het wijzigen van de zorgovereenkomst, zorgproducten/diensten, het volume of de tarieven ontvangt de deelnemer te allen tijde een nieuwe prijs- en productspecificatie.
 • 10.4 Bij het ontbreken van een betaling zal er een herinnering worden verstuurd. Indien na het verstrijken van het termijn op de 3e herinnering de betaling niet is voldaan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Er zullen dan buitenrechtelijke kosten in rekening worden gebracht en deze bedragen maximaal 15% van de hoofdsom met een door het incassoburo ingesteld absoluut minimum

 Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 De deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. 
 • 11.2 Zorgaanbieder heeft een verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
 • 11.3 Schade veroorzaakt door de deelnemer zal op de deelnemer worden verhaald.

 Artikel 12: Aanvullende diensten

 • 12.1 Aanvullende diensten dienen apart te worden betaald en vallen buiten de geldende betalingsconditie.
 • 12.2 Maximaal 10 werkdagen na het afsluiten van de maand ontvangt de deelnemer de factuur voor de geleverde aanvullende diensten.
 • 12.3 Betaling voor de aanvullende diensten dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 Artikel 13: Nakoming tegenover de wils(on)bekwame deelnemer

 • 13.1 Tegenover de deelnemer die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
 • 13.2 Als een wilsbekwame deelnemer ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige envan zijn ouder(s) of voogd(en) voor het uitvoeren van de overeenkomst. De zorgaanbieder komt de verplichtingen die uit de overeenkomst met de deelnemer voortvloeien zowel na tegenover de deelnemer als tegenover diens ouder(s) of voogd(en).
 • 13.3 ls een wilsbekwame deelnemer 16 jaar of ouder dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de deelnemer voortvloeien uitsluitend na tegenover de deelnemer zelf.
 • 13.4 Als een deelnemer van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de deelnemer.
 • 13.5 Tegenover de wilsonbekwame deelnemer die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de ouder(s) of voogd(en).
 • 13.6 Tegenover de wilsonbekwame deelnemer van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de curator, mentor of schriftelijk gemachtigde van de deelnemer, tenzij deelnemer naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt zorgaanbieder de wil van de deelnemer voor wat betreft dat onderdeel.
 • 13.7 Ontbreekt een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de deelnemer voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
 1. de echtgenoot van de deelnemer;
 2. de geregistreerde partner van de deelnemer;
 3. de levensgezel van de deelnemer;
 4. een ouder van de deelnemer;
 5. een kind van de deelnemer;
 6. een broer of zuster van de deelnemer.

  De zorgaanbieder kiest tegenover welke belangenbehartiger, zoals omschreven in artikel 1.8 hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de deelnemer en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

 Artikel 14: Vertegenwoordiging

 • 14.1 Indien de zorgaanbieder, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de deelnemer nakomt tegenover een andere persoon dan de deelnemer zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de deelnemer zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
 • 14.2 De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de deelnemer niet na ten opzichte van de in artikel 14.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 3.
 • 14.3 Als de deelnemer zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 14.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de deelnemer te voorkomen.
 • 14.4 De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 14.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de deelnemer te voorkomen.
 • 14.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 14.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

 Artikel 15: Klachten en geschillen

 • 15.1 Op iedere overeenkomst tussen Stichting Stooer en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing.
 • 15.2 De zorgaanbieder is aangesloten bij ‘Klachtenportaal Zorg’.
 • 15.3 De zorgaanbieder publiceert de geldende klachtenregeling openbaar op de haar website.
 • 15.4 De zorgaanbieder verklaart de deelnemer op de hoogte te hebben gebracht van de geldende klachtenregeling.
 • 15.5 Klachten zullen niet via sociale media of andere kanalen naar buiten worden gebracht.

 Artikel 16: Privacy en geheimhouding

 • 16.1 Zorgaanbieder handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 • 16.2 De zorgaanbieder verklaard de deelnemer op de hoogte te hebben gebracht van de geldende AVG wetgeving en de hieruit voortvloeiende regels welke betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening vanuit de zorgaanbieder, zoals dossiervoering, gegevensbescherming, bewaartermijnen en andere geldende bepalingen op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 • 16.3 De zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de deelnemer geen inlichtingen over de deelnemer dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de deelnemer. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 • 16.4 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de deelnemer inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
 • 16.5 Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame deelnemer kan zonder toestemming van de deelnemer inlichtingen of inzage gegeven worden, voor zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
 • 16.6 De zorgaanbieder verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens aan de gemeente, het Centraal Administratiekantoor en de Sociale Verzekeringsbank en CBS, voor de uitvoering van taken van deze instanties, die in de wet zijn vastgelegd. De verstrekking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de privacywetgeving.
 • 16.7 Door de ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst geeft de deelnemer toestemming voor het gebruik van gegevens door de zorgaanbieder met betrekking tot de deelnemer ten behoeve van zorg ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
 • 16.8 Persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • 16.9 Het is niet toegestaan om in de locaties van de zorgaanbieder of tijdens activiteiten van de zorgaanbieder foto, film en geluidopnames te maken zonder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van het bestuur van de zorgaanbieder.

 Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

 • 17.1 Met betrekking tot de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de zorgaanbieder. De mede met advisering omtrent de zorg- en dienstverlening verband houdende stukken die door de zorg­vrager aan de zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
 • 17.2 De zorgvrager verbindt zich de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de zorgaanbieder, tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook de zorgaanbieder of een aan hem